ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Το Κέντρο Ημερήσιας Νοσηλείας «Νίκος Κούρκουλος» αποτελείται από 6 ορόφους, ισόγειο και 3 υπόγεια, έχει συνολική επιφάνεια 4.000 τ.μ., δυναμικότητα 46 κλινών και είναι αναπόσπαστο μέρος του Ογκολογικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ο Άγιος Σάββας». Στεγάζεται στο πρώην 6ο Ογκολογικό Νοσοκομείο του ΙΚΑ (επί των οδών Ασωπίου και Παράσχου πλησίον της Λεωφόρου Αλεξάνδρας) το οποίο με χρηματοδότηση της κας Μαριάννας Λάτση, ανακατασκευάστηκε και εξοπλίστηκε πλήρως βάσει διεθνών προδιαγραφών που πληρούν τις απαιτήσεις λειτουργίας ενός σύγχρονου Κέντρου Ημερήσιας Νοσηλείας.
 Το έργο αφορά στις Η/Μ εγκαταστάσεις του κτιρίου και αποτελεί τμήμα της οριστικής μελέτης που πρόκειται να υλοποιηθεί στα πλαίσια σχετικής δωρεάς προς το Ελληνικό Δημόσιο. Ο σχεδιασμός τους έχει προκύψει μετά από αξιολόγηση υφιστάμενων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού και με γνώμονα αφενός την εξασφάλιση επιλογών κεντρικών Η/Μ εγκαταστάσεων υψηλού επιπέδου και βέλτιστης ενεργειακής απόδοσης και αφετέρου την αξιοποίηση υφιστάμενων δικτύων και εξοπλισμών που κρίθηκαν αξιόλογα και ικανά να υπηρετήσουν την νέα κατάσταση
Βασικό κριτήριο σχεδιασμού των νέων Η/Μ εγκαταστάσεων αποτέλεσε η επίτευξη της βέλτιστης δυνατής σχέσης κόστους/αποτελέσματος από την εγκατάσταση και λειτουργία τους, λαμβανομένων πάντα υπόψη των δεσμεύσεων που δημιουργεί το υφιστάμενο και η ιδιαίτερη χρήση του κτιρίου, καθώς και η προσπάθεια αξιοποίησης υπαρχόντων και σε καλή κατάσταση εξοπλισμών, που προαναφέρθηκαν. Επιπλέον κριτήρια σχεδιασμού αποτέλεσαν:
• Η ελάχιστη διατάραξη διατηρούμενων δομικών στοιχείων του κτιρίου λόγω των νέων έργων ή των απαραίτητων ανακατασκευών/επεκτάσεων και επισκευών, καθώς και η αξιοποίηση υφιστάμενων διαδρομών και διελεύσεων δικτύων.
• Η ασφάλεια του κτιρίου, των προσώπων (προσωπικού, ασθενών και επισκεπτών) και του εξοπλισμού από τη λειτουργία των Η/Μ εγκαταστάσεων, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ιδιαιτέρως την σπουδαιότητα του χώρου αλλά και των ειδικών εξοπλισμών.
• Η εύκολη πρόσβαση για κατασκευή, συντήρηση και αποκατάσταση πιθανών μελλοντικών προβλημάτων, τόσο των κεντρικών εγκαταστάσεων, όσο και του περιφερειακού εξοπλισμού και των δικτύων και η βέλτιστη σχέση κόστους προς το αποτέλεσμα λειτουργίας των Η/Μ εγκαταστάσεων.

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ:
ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
"Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ" Ν. Π. Δ. Δ.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Αθήνα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

• ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ (ΥΔΡΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ – ΟΜΒΡΙΑ)

• ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ – ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ)

• ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ – ΘΕΡΜΑΝΣΗ – ΑΕΡΙΣΜΟ

• ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ (ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ, ΔΙΑΝΟΜΗ Χ.Τ. ΚΑΙ ΓΕΙΩΣΕΙΣ)

• ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ (BMS – CCTV - ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ)

• ΕΙΔΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΡΟΛΟΓΙΩΝ - ΚΛΗΣΗΣ ΑΔΕΛΦΗΣ – ΕΝΔΟΠΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

• ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

• ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ (ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΝΕΟΥ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ)