ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Το παρόν έργο αφορά την αναμόρφωση αρδευτικών δικτύων των παραλίμνιων εκτάσεων των λιμνών Λυσιμαχίας και Τριχωνίδας (Ζώνες 6 & 6Α). Σχεδιάστηκαν συνολικά 11 αντλιοστάσια παροχής από 1000- 3000 m3/h έκαστο και μανομετρικά από 20 έως 160 mYΣ. Η μελέτη περιελάμβανε το πλήρη σχεδιασμό του μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού τμήματος.

ΕΝΑΡΞΗ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ: 2000-2002

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΥΠΕΧΩΔΕ

TOΠΟΘΕΣΙΑ: Αγρίνιο

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: € 4.500.000

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Πλήρης σχεδιασμός Η/Μ εγκαταστάσεων