ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
 Το παρόν έργο αφορά την αναμόρφωση οριστικής μελέτης άρδευσης της Βόρειας περιοχής Πολυφύτου Κοζάνης (Ζώνες Δ0 & Δ1). Σχεδιάστηκαν 3 συστήματα αντλιοστασίων εν σειρά μέσω ενδιάμεσων ρυθμιστικών δεξαμενών. Το πρώτο αντλιοστάσιο αποτελείται από υποβρύχιες αντλίες σε εξέδρα εντός της λίμνης Πολυφύτου και καταθλίβει 5.400 m3/h από τη λίμνη (στάθμη +291) σε ρυθμιστική δεξαμενή (στάθμη +313). Το δεύτερο αποτελείται από φυγοκεντρικές αντλίες και καταθλίβει 5.400 m3/h από τη λίμνη (στάθμη +427), ενώ το τρίτο καταθλίβει 3700 m3/h από τη λίμνη (στάθμη +495).

ΕΝΑΡΞΗ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ: 1996-1997

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΥΠΕΧΩΔΕ

TΟΠΟΘΕΣΙΑ: Κοζάνη

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: € 3.800.000

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Πλήρης σχεδιασμός Η/Μ εγκαταστάσεων